Επόμενη συνέλευση

Επόμενη συνέλευση:

14 Απρ 2009

Πώς αμείβονται οι αργίες του Πάσχα και πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα

Η Μεγάλη Παρασκευή (17-04-09) δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους προβλέπεται η εν λόγω ημέρα ως αργία, βάσει ειδικών διατάξεων (διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις κλπ).
Ειδικά για τα καταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ 748/66, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής. Παράλληλα όμως είναι δυνατόν με απόφαση του Νομάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, να ορισθεί και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων την παραπάνω ημέρα εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν (Ν.425/76).

Το Μεγάλο Σάββατο (18-04-09) θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Για την Κυριακή του Πάσχα (19-04-09) ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται τα παρακάτω:
Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα εργασίας τους, προσαυξημένο κατά ποσοστό 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου. Στην περίπτωση που απασχοληθούν άνω των 5 ωρών δικαιούνται και αναπληρωματική ανάπαυση, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.

Αν αμείβονται με μισθό, δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Εάν δεν δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούνται να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης . Η αμοιβή αυτή θα υπολογιστεί βάσει του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, ως αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης.
Υπενθυμίζουμε ότι η αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον οι μισθωτοί απασχολήθηκαν πάνω από 5 ώρες.

Η Δευτέρα του Πάσχα (20-04-09) είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις. Εάν ο εργοδότης απασχολήσει το προσωπικό του οφείλει τα παρακάτω:
Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Στους ημερομίσθιους που θα απουσιάσουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις αργίες, δεν οφείλεται ούτε ημερομίσθιο, ούτε φυσικά προσαύξηση.

Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό: εάν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις επίσημες αργίες, Κυριακές κλπ δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες ! απασχοληθούν. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε και φέτος κατ’ εξαίρεση λειτουργεί την Δευτέρα του Πάσχα, ο εργοδότης θα καταβάλλει την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν και τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν υπολογιζόμενα επί του 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.

ΚΕντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων Ανέργων / ΓΣΕΕ


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 19040/7.12.1981 και τη σχετική διάταξη του ν. 1082/80, υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των μισθωτών. Καταβαλλόμενες ή τακτικές αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο) νοούνται οι αποδοχές που χορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο, τακτικά και μόνιμα, όχι ως αντάλλαγμα, για την εργασία που παρέχεται, αλλά και ως οικονομική ενίσχυση των μισθωτών, εξαιρουμένου μόνο του επιδόματος δυσχερούς διαβίωσης.

Από τη νομολογία των δικαστηρίων τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή η οποία καταβάλλεται σε χρήμα, όπως τροφή, κατοικία, κάθε μήνα ή κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Έτσι στο επίδομα εορτών Πάσχα συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων οι εξής παροχές:

α) Το επίδομα αδείας. Για το λόγο αυτό το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο εργαζόμενος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,04166.
β) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές και νυκτερινές ώρες.
γ) Η αξία του παρεχόμενου γάλακτος, υποδημάτων, στολών-φορμών κτλ.
δ) Η αμοιβή για νόμιμη, υπερωριακή εργασία, η οποία παρέχεται τακτικά αποκλειομένης της παρανόμου υπερωριακής εργασίας.
Επί μερικής απασχόλησης ο απασχολούμενος θα λάβει δώρο όσα ημερομίσθια θα λάβει και ο πλήρως απασχολούμενος με μειωμένες όμως αποδοχές.
Όπως προαναφέρθηκε, ολόκληρο το επίδομα Πάσχα θα το λάβουν όσοι από τους μισθωτούς εργάστηκαν συνεχώς από 1.1.2008 μέχρι 30.4.2008, δηλαδή μισό μηνιαίο μισθό οι αμειβόμενοι με μισθό και 15 ημερομίσθια οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Για την εξεύρεση του δικαιουμένου επιδόματος από τους μισθωτούς που δεν απασχολήθηκαν καθ’ όλο το πιο πάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στον παρακάτω πίνακα και βάσει των ημερών με τις οποίες εντός του από 1.1.2008 - 30.4.2008 χρονικού διαστήματος ο μισθωτός συνδεόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας προς τον εργοδότη, να βρει την αναλογία του επιδόματος. Η αναλογία αυτή για μεν τους ημερομισθίους αφορά ημερομίσθια, ενώ για τους αμειβόμενους με μισθό δέκατα πέμπτα του μισού μηνιαίου μισθού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
Ημερομίσθιος εργάτης με ημερομίσθιο 32,25 €, εάν εργάστηκε 16 ημέρες στο χρονικό διάστημα από 1.1.08 έως 30.4.08, σύμφωνα με τον πίνακα το δώρο Πάσχα που του αναλογεί είναι 2 ημερομίσθια, δηλαδή 64,50 €. Το ποσό που προέκυψε από τον παραπάνω υπολογισμό πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας), προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό ποσό. Συνεπώς έχουμε: 64,50*1,04166=67,19€.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ
Αν υπάλληλος με μισθό 620,36 € το μήνα έχει εργαστεί 80 ημέρες μέσα στο χρονικό διάστημα από 1.1.08 έως 30.4.08, το δώρο Πάσχα που του αναλογεί υπολογίζεται ως εξής:
310,18 € (1/2 μηνιαίου μισθού) / 15 = 20,68 €. Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το δώρο Πάσχα που του αναλογεί είναι 206,80 € (δηλαδή 10 ημερομίσθια επί 20,68). Το ποσό που προέκυψε από τον παραπάνω υπολογισμό πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το 1,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας), προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό ποσό. Συνεπώς έχουμε: 206,80 *1,04166= 215,42 €.